Podmienky spracovania a ochrany osobných údajov

 

Vážení návštevníci,

               podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej iba: „GDPR”) sa zaväzujeme rešpektovať a ochraňovať Vaše súkromie a chrániť vaše osobné údaje a postupovať v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov.

Radi by sme Vás prostredníctvom tohto dokumentu informovali, akým spôsobom Správca zaisťuje ochranu osobných údajov, akým spôsobom a aké údaje spracováva a v akých prípadoch tak činí. Zároveň Vás chceme informovať o Vašich právach a povinnostiach v prípade, že Správca spracováva Vaše osobné údaje.

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

I.

Identifikačné údaje Správcu

               V súlade s požiadavkami nariadenia GDPR oznamujeme, že naše identifikačné údaje, ako subjektu nakladajúceho s osobnými údajmi (ďalej iba „Správcu“) sú nasledujúce:

Názov: SIP SK s.r.o.

IČO: 44070756

Sídlo: Červenej armády 75/532, 039 01 Turčianske Teplice

e-mail: gdpr@sipsk.com

tel.: +421 43 4300092

Správca nemenoval poverenú osobu pre ochranu osobných údajov.

Správca menoval osobu zodpovednú za agendu ochrany osobných údajov. Kontaktnými údajmi osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov je: Ing. Ján Zelienka, e-mail gdpr@sipsk.com, tel: +421 43 4300092

II.

Zdroje spracovávaných osobných údajov

               Správca spracováva Vaše osobné údaje v nasledujúcich prípadoch. V nižšie uvedenej tabuľke nájdete zhrnuté situácie, kedy ako Správca spracovávame Vaše osobné údaje, ďalej informáciu o tom, aké údaje typicky spracovávame a informáciu o tom, aký je právny dôvod k spracovaniu Vašich osobných údajov.

1 Situácia: Ste naším dodávateľom, alebo zákazníkom.

Spracovávané údaje: meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, číslo účtu,  informácie o objednaných službách, tovare apod.

Právny dôvod spracovania:

1.      Plnenie zmluvy medzi Vami a Správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

2.      Plnenie zákonných povinností Správcom (napr. evidencia účtovných dokladov)

2 Situácia: Ste naším potenciálnym dodávateľom, alebo zákazníkom a Vaše osobné údaje poskytnete Správcovi sami. Typicky sa jedná o situácie, kedy medzi Vami a Správcom už prebehlo obchodné jednanie, bola zaslaná ponuka, alebo bola realizovaná zmluva.

Spracovávané údaje: Meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo,  informácie o dopytovaných/ponúkaných/dodaných službách, tovare apod.

Právny dôvod spracovania:

1.      Plnenie zákonných povinností Správcom (napr. evidencia realizovaných ponúk pre prípad kontroly podľa živnostenského zákona)

2.      Oprávnený záujem Správcu – spracovanie za účelom realizácie budúcich obchodných príležitostí

3 Situácia: Ste naším potenciálnym dodávateľom, alebo zákazníkom a Vaše osobní údaje získa Správca z iného zdroja. Typicky sa jedná o osobné údaje uvedené v internetových katalógoch, registroch, na profiloch zadávateľov a v iných verejných zdrojoch.

Spracovávané údaje: Meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo,  informácie o dopytovaných/ponúkaných/dodaných službách, tovare apod.

Právny dôvod spracovania:

1.      Plnenie zákonných povinností Správcom (napr. evidencia realizovaných ponúk pre prípad kontroly podľa živnostenského zákona)

2.      Oprávnený záujem Správcu – spracovanie za účelom realizácie budúcich obchodných príležitostí

4 Situácia: Navštívite našu prevádzku

Spracovávané údaje: Údaje o fyzickej podobe, kamerové záznamy

Právny dôvod spracovania:

1.      Oprávnený záujem Správcu – zabezpečenie firemných priestorov kamerovým systémom

5 Situácia: Udelíte nám výslovný súhlas so zasielaním marketingových správ

Spracovávané údaje: meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo

Právny dôvod spracovania:

1.      Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných správ a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

6 Situácia: Udelíte nám výslovný súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov

Spracovávané údaje: meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, informácie o dopytovaných/ponúkaných/dodaných službách, tovare apod.

Právny dôvod spracovania:

1.      Váš súhlas so spracovaním pre iné definované účely podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

7 Situácia: V ostatných prípadoch (žiadatelia o zamestnanie, osobné údaje zamestnancov verejných inštitúcií kontaktujúcich Správcu apod.)

Spracovávané údaje: meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, a informácie/osobné údaje, ktoré Vám o nás sami poskytnete

Právny dôvod spracovania:

1.      Plnení zákonných povinností Správcom.

2.      Oprávnený záujem Správcu spočívajúce v zaistení fungovania a rozvíjania podnikateľských aktivít.

III.

Doba uchovania údajov

               Správca uchováva Vaše osobné údaje po dobu špecifikovanú v tabuľke nižšie. Po uplynutí tejto doby Správca Vaše údaje automaticky vymaže.

1 Situácia: Ste naším dodávateľom, alebo zákazníkom.

Doba uchovania: 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu alebo do doby skončenia zákonnej povinnosti podľa toho, čo nastane skôr.

2 Situácia: Ste naším potenciálnym dodávateľom, alebo zákazníkom a Vaše osobné údaje poskytnete Správcovi sami.

Doba uchovania: 5 rokov od udalosti zakladajúcej dôvod spracovania.

3 Situácia: Ste naším potenciálnym dodávateľom, alebo zákazníkom a Vaše osobné údaje získa Správca z iného zdroja.

Doba uchovania: 5 rokov od získania osobných údajov.

4 Situácia: Navštívite našu prevádzku.

Doba uchovania: 1 mesiac od získania osobných údajov.

5 Situácia: Udelíte nám výslovný súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov a zasielaním marketingových správ

Doba uchovania: 10 rokov od získania súhlasu.

6 Situácia: Udelíte nám výslovný súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov z iných dôvodov.

Doba uchovania: 10 rokov od získania súhlasu.

7 Situácia: V ostatných prípadoch (žiadatelia o zamestnanie, osobné údaje zamestnancov verejných inštitúcií kontaktujúcich správcu apod.)

Doba uchovania: 1 rok od získania osobných údajov.

IV.

Príjemcovia osobných údajov

               Príjemcovia Vašich osobných údajov vo vyššie vymedzených prípadoch sú:

  1. Zamestnanci Správcu so zodpovedajúcim oprávnením k spracovaniu osobných údajov, ktorý absolvovali školenie o ochrane osobných údajov podľa požiadaviek nariadenia GDPR.
  2. Inštitúcie zmocnené zákonom k tomu, aby od Správcu Vaše osobné údaje požadovali.
  3. Osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru, poskytnutí služieb alebo realizácii platieb na základe zmluvy medzi Vami a Správcom, ďalej osoby podieľajúce sa na prevádzkových činnostiach Správcu na základe zmluvy medzi Správcom a týmito osobami. Typicky sa jedná o prepravcu tovaru, bankové inštitúcie, subdodávateľov Správcu. Týmto osobám Správca sprístupní Vaše osobné údaje iba v rozsahu potrebnom pre plnenie zmluvy, alebo zákonných povinností.
  4. Osoby zaisťujúce marketingové služby. Týmto osobám sprístupní Správca Vaše osobné údaje iba v prípade, že ste k zasielaniu marketingových správ udelili výslovný súhlas, alebo v prípade, že spracovanie je potrebné pre účely oprávnených záujmov príslušného Správcu, či tretej strany, ak pred týmito záujmami nemajú prednosť Vaše záujmy alebo základné práva a slobody vyžadujúce ochranu osobných údajov.

V.

Práva subjektu údajov, vyhlásenie Správcu

               Ochrana vašich osobných údajov zodpovedá požiadavkám Nariadenia (EU) 2016/679 (GDPR).

               Pri spracovaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu.

               Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov, nepoveril spracovaním Vašich osobných údajov žiadneho spracovateľa. Správca určil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle GDPR a jeho kontaktné údaje sú uvedené v článku I. týchto podmienok.

               Správca nemá v úmysle predať Vaše osobné údaje do tretej krajiny(do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

               Správca vyhlasuje, že prijal potrebné vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

               Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslá, zálohy, šifrovanie dát a mechanické zabezpečenie.

               Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

               Za podmienok stanovených v GDPR máte

  1. právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  2. právo opravy osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzeniu spracovania podľa čl. 18 GDPR.
  3. právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
  4. právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
  5. právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
  6. právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email Správcu uvedený v čl. I týchto podmienok.

               Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

V Turčianskych Tepliciach dňa 20. 5. 2018

 

Za Správcu:

Ing. Ján Zelienka (konateľ)

Návrat hore